မဂၤလာပါ

အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာ မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္...

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ

ရယူႏုိင္ပါျပီ။

Learn more

Featured Services

Testimonials

 • စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္၊ သုိေလွာင္ကန္ အသစ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ႏွင့္ သုိေလွာင္ခြင့္ လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
  အခ်ိန္ကုန္ သက္သာတယ္။
 • ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းစင္တာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
  အၿခားေသာ service မ်ားကိုလည္း online မွတဆင့္ ရခ်င္ပါတယ္
 • ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း ကုမၼဏီမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း ဝယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ
  ျမန္ဆန္လြယ္ကူတယ္
 • ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း ဝယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ
  online ၀န္ေဆာင္မွူေတြကို ၾကိဳက္တယ္
 • ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး အတြင္း သို႕ နယ္မွ လိပ္စာေျပာင္း ( နယ္ဝင္) ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ
  ေကာင္းမြန္ ျမန္ဆန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈပါ

We have served

56 Applications

Status Checker