ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔


Website :: http://www.google.com

Facebook :: http://www.facebook.com

Twitter :: http://www.twitter.com

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

Read More »»

စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္၊ သုိေလွာင္ကန္ အသစ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ႏွင့္ သုိေလွာင္ခြင့္ လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္၊ သုိေလွာင္ကန္အသစ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ႏွင့္ သုိေလွာင္ခြင့္ လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း-

Read More »»

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း တစ္ဦးခ်င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း ဝယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း တစ္ဦးခ်င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း ဝယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ

Read More »»

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး အတြင္း သို႕ နယ္မွ လိပ္စာေျပာင္း ( နယ္ဝင္) ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး အတြင္း သို႕ နယ္မွ လိပ္စာေျပာင္း ( နယ္ဝင္) ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ

Read More »»

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ကုမၸဏီမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ဝယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ CarParking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း ကုမၸဏီမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း ဝယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ

Read More »»

စက္သံုးဆီဆုိင္ ျပန္လည္ ျပဳဳ ျပင္ မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

စက္သံုးဆီဆုိင္ ျပန္လည္ ျပဳဳ ျပင္ မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

Read More »»

စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ကန္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ကန္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

Read More »»

စက္သံုးဆီ တင္သြင္းခြင့္ ကုမၸဏီအမည္ ေျပာင္းလဲခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

စက္သံုးဆီ တင္သြင္းခြင့္ ကုမၸဏီအမည္ ေျပာင္းလဲခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

Read More »»

စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

Read More »»

ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္မ်ား ( ဗုဒၶ၊ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴ၊ အစၥလာမ္ ) က်င္းပခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္မ်ား ( ဗုဒၶ၊ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴ၊ အစၥလာမ္ ) က်င္းပခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

Read More »»