လိပ္စာ

Online Service Center ရံုးခန္း
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး
လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု၊ ျပည္လမ္းႏွင့္ အလံုလမ္းေထာင့္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ဖုန္း - ၀၁-၂၃၀၂၁၈၈

Online Service Center ႐ံုးခန္း (အေနာက္ပိုင္းခ႐ုိင္)
ခ႐ုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနဝင္း ၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ုိင္