ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

လိုအပ္ခ်က္

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား

(၁)        လုပ္ငန္းရွင္ေလွ်ာက္လႊာ

(၂)        စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္

(၃)        ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ စီးပြားေရးအက်ဳိးေဆာင္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္

(၄)        သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ခံခ်က္

(၅)        ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ေထာက္ခံခ်က္

(၆)        ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနေထာက္ခံခ်က္

(၇)        ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္

(၈)        ေဘးပတ္၀န္းက်င္ ေနအိမ္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္တို႔ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွတဆင့္ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ၾကာျမင့္ခ်ိန္

Rating/Testimonials

ဝန္ေဆာင္ခ
ေဖာင္မ်ား အခမဲ့ download ယူရန္


File Name Download
ေလွ်ာက္လႊာ Download