ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း တစ္ဦးခ်င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း ဝယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္း တစ္ဦးခ်င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း ဝယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာ

လိုအပ္ခ်က္

၁။ ေလွ်ာက္လႊာ

၂။ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ

၃။ သန္းေခါင္စာရင္း

၄။ ေျမပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ (အိမ္ျခံေျမဆိုလ်ွင္ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ၊ ကြန္ဒို (သို႔) တိုက္ခန္းဆိုလ်ွင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွဴး ေထာက္ခံခ်က္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ Car Parking ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား

၁။ အဆိုျပဳလိပ္စာမွာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တရား၀င္ထုတ္ေပးထားေသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူပါ၀င္သည့္လိပ္စာျဖစ္ရမည္။

၂။ Car Parking ေနရာသည္ ေလွ်ာက္ထားသူေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္မဟုတ္ဘဲ အျခားၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နမိတ္အတြင္း ဒလၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္မပါ က်န္(၃၁)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ရမည္။ Car Parking ရွိရာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕၏ထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ မိမိ ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

၃။ အဆိုျပဳလိပ္စာသည္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ဘဲ အငွားေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါက ပိုင္ရွင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္ျပႏိုင္ရ မည္။

၄။ အဆိုျပဳေနရာသည္ ေလွ်ာက္ထားသည့္လိပ္စာပါ ကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚရွိ ၀င္းျခံဥပစာအတြင္း(သို႔) ကြန္ဒိုတိုက္ ခန္းမ်ား အတြက္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ေပးထားေသာ Parking Area မ်ား အတြင္းတြင္သာ ျဖစ္ရ မည္။ Car Parking မပါရွိေသာ လူေန တိုက္ခန္းမ်ား၊ စည္ပင္သာယာပိုင္လမ္းေျမႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထား ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မျဖစ္ေစရ။

၅။ အဆိုျပဳေနရာသုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ေမာင္းႏွင္/၀င္ထြက္ႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ရမည္။

၆။ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အုပ္စုအလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အနည္းဆံုးဧရိယာ တင္ျပ ႏိုင္ရမည္-

(က) Saloon, Van, Mini Wagon အစရွိသည့္ ယာဥ္ငယ္မ်ားအတြက္

အလ်ား ၁၅’ x အနံ ၈’ (၁၂၀ စတုရန္းေပ)

(ခ) Wagon, Hatch back, Double cab, Pick up, Light truck ယာဥ္မ်ားအတြက္

အလ်ား ၂၀’ x အနံ ၁၀’ (၂၀၀ စတုရန္းေပ)

(ဂ) Truck, Bus ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ႀကီးမ်ားအတြက္

အလ်ား ၂၈’ x အနံ ၁၀’ (၂၈၀ စတုရန္းေပ)

၇။ အဆိုျပဳလိပ္စာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၁)စီးထက္ ပိုမိုထားရွိၿပီးျဖစ္ပါက ယခင္ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားအတြက္ ေနရာ ခ်န္လွပ္ၿပီးမွ ထပ္မံတင္ျပေလွ်ာက္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြက္ ေနရာရွိ/မရွိ စိစစ္ခြင့္ျပဳရ မည္။

၈။ အဆိုျပဳေနရာ တစ္ေနရာအတြက္ ၀င္ဆံ့သည့္ ကားအေရအတြက္ထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ ပိုမို ေထာက္ခံျခင္း မျပဳရ။

၉။ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူသံုး ကားပါကင္မ်ားတြင္ ထားရွိရန္ အဆိုျပဳပါကလည္း ကားပါကင္ ပိုင္ရွင္၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက စိစစ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။

ၾကာျမင့္ခ်ိန္

Rating/Testimonials

(39) ေယာက္အား ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္ခ
ေဖာင္မ်ား အခမဲ့ download ယူရန္


File Name Download
ေလွ်ာက္လႊာ Download