စက္သံုးဆီဆုိင္ ျပန္လည္ ျပဳဳ ျပင္ မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

စက္သံုးဆီဆုိင္ ျပန္လည္ ျပဳဳ ျပင္ မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

လိုအပ္ခ်က္

 စက္သံုးဆီဆုိင္ ျပန္လည္ ျပဳဳ ျပင္ မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ခြင့္ေတာင္းခံရာတြင္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ား

         စက္သံုးဆီဆုိင္ ျပန္လည္ ျပဳဳ ျပင္ မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး မွစတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္ -

(၁)     လုပ္ငန္းရွင္ေလွ်ာက္လႊာ

(၂)     စက္သံုးဆီေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမ်ား (ဥပမာ - ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းေထာက္ခံခ်က္ (လယ္ေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ရရွိၿပီး/မၿပီး)၊ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ တည္ေနရာျပေျမပံု၊ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္၊ အငွားစာခ်ဳပ္)

(၃)    ဆိုင္တည္ေနရာသည္ လမ္းေဘး၀ဲယာျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ လမ္းနယ္နိမိတ္ႏွင့္ လြတ္ကင္းေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္

(၄)     သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ခံခ်က္၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္(ပတ္၀န္းက်င္ေထာက္ခံခ်က္တြင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ဖြင့္လွစ္မည့္ေနရာနွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားထံမွရယူရန္ လုိပါသည္)

(၅)     သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္၊

(၆)     သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္၊

(၇)     သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနေထာက္ခံခ်က္၊

(၈)     သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္တို႔ျဖင့္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္-

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

အသစ္တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္မည့္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္/သိုေလွာင္စခန္းမ်ား၏႐ွိရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား

စဥ္ အေရာင္းဆိုင္တည္ေနရာ ေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း သိုေလွာင္ကန္ပမာဏ သိုေလွာင္ကန္အမ်ဳိးအစား
၁။ ၿမိဳ႕တြင္း အနည္းဆံုး ၁၀၀၀၀ စတုရန္းေပႏွင့္ မ်က္ႏွာစာ ေပ ၅၀

အမ်ားဆံုး ၁၂၈၀၀ ဂါလန္

(၃၂၀၀ ဂါလန္ x ၄ လံုး)
ေျမေအာက္သံကန္
၂။ ၿမိဳ႕ျပင္ အနည္းဆံုး ၂၀၀၀၀ စတုရန္းေပႏွင့္ မ်က္ႏွာစာ ေပ ၁၀၀

အမ်ားဆံုး ၅၁၂၀၀ ဂါလန္

(၆၄၀၀ ဂါလန္ x ၈ လံုး)
ဓါတ္ဆီကို ေျမေအာက္သံကန္၊ ဒီဇယ္ဆီကို ေျမေပၚ (သို႔မဟုတ္) ေျမေအာက္သံကန္
၃။ အေ၀းေျပးလမ္းမ အနည္းဆံုး ၁၀၈၉၀၀ စတုရန္းေပႏွင့္ မ်က္ႏွာေစ ၁ပ ၁၀၀

အမ်ားဆံုး ၆၄၀၀၀ ဂါလန္

(၆၄၀၀ ဂါလန္ x ၁၀ လံုး)

ဓါတ္ဆီကို ေျမအာက္သံကန္၊ ဒီဇယ္ဆီကို ေျမေပၚ

(သုိ႔မဟုတ္) ေျမေအာက္သံကန္
၄။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သီးသန္႔ အနည္းဆံုး ၂၀၀၀ စတုရန္းေပႏွင့္ မ်က္ႏွာစာ ေပ ၅၀

အမ်ားဆံုး ၈၀၀ ဂါလန္

(၄၀၀ ဂါလန္ x ၂ လံုး)
ေျမေအာက္သံကန္
၅။ ျမစ္ေခ်ာင္းေပါသည့္ေဒသ အနည္းဆံုး ၅၀၀၀ စတုန္ရန္းေပႏွင့္ မ်က္ႏွာစာ ေပ ၄၀

အမ်ားဆံုး ၂၅၀၀ ဂါလန္

(ဓါတ္ဆီ/ဒီဇယ္ဆီ)
သိုေလွာင္႐ံု (၁)႐ံုႏွင့္ (၁)႐ံု ေပ ၅၀၀ အကြာအေ၀း

ၾကာျမင့္ခ်ိန္

Rating/Testimonials

ဝန္ေဆာင္ခ
ေဖာင္မ်ား အခမဲ့ download ယူရန္


File Name Download
ေလွ်ာက္လႊာ Download