စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ကန္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ကန္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

လိုအပ္ခ်က္

စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ကန္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ခြင့္ ေတာင္းခံရာတြင္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ား

          စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ကန္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး မွစတင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္ -

(၁)     လုပ္ငန္းရွင္ေလွ်ာက္လႊာ

(၂)     စက္သံုးဆီေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမ်ား (ဥပမာ - ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းေထာက္ခံခ်က္ (လယ္ေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ရရွိၿပီး/မၿပီး)၊ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ တည္ေနရာျပေျမပံု၊ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္၊ အငွားစာခ်ဳပ္)

(၃)    ဆိုင္တည္ေနရာသည္ လမ္းေဘး၀ဲယာျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ လမ္းနယ္နိမိတ္ႏွင့္ လြတ္ကင္းေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္

(၄)     သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ခံခ်က္၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္(ပတ္၀န္းက်င္ေထာက္ခံခ်က္တြင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ဖြင့္လွစ္မည့္ေနရာနွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားထံမွရယူရန္ လုိပါသည္)

(၅)     သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္၊

(၆)     သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္၊

(၇)     သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနေထာက္ခံခ်က္၊

(၈)     သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္တို႔ျဖင့္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္-

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

အသစ္တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္မည့္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္/သိုေလွာင္စခန္းမ်ား၏႐ွိရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား

စဥ္ အေရာင္းဆိုင္တည္ေနရာ ေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း သိုေလွာင္ကန္ပမာဏ သိုေလွာင္ကန္အမ်ဳိးအစား
၁။ ၿမိဳ႕တြင္း အနည္းဆံုး ၁၀၀၀၀ စတုရန္းေပႏွင့္ မ်က္ႏွာစာ ေပ ၅၀

အမ်ားဆံုး ၁၂၈၀၀ ဂါလန္

(၃၂၀၀ ဂါလန္ x ၄ လံုး)
ေျမေအာက္သံကန္
၂။ ၿမိဳ႕ျပင္ အနည္းဆံုး ၂၀၀၀၀ စတုရန္းေပႏွင့္ မ်က္ႏွာစာ ေပ ၁၀၀

အမ်ားဆံုး ၅၁၂၀၀ ဂါလန္

(၆၄၀၀ ဂါလန္ x ၈ လံုး)
ဓါတ္ဆီကို ေျမေအာက္သံကန္၊ ဒီဇယ္ဆီကို ေျမေပၚ (သို႔မဟုတ္) ေျမေအာက္သံကန္
၃။ အေ၀းေျပးလမ္းမ အနည္းဆံုး ၁၀၈၉၀၀ စတုရန္းေပႏွင့္ မ်က္ႏွာေစ ၁ပ ၁၀၀

အမ်ားဆံုး ၆၄၀၀၀ ဂါလန္

(၆၄၀၀ ဂါလန္ x ၁၀ လံုး)

ဓါတ္ဆီကို ေျမအာက္သံကန္၊ ဒီဇယ္ဆီကို ေျမေပၚ

(သုိ႔မဟုတ္) ေျမေအာက္သံကန္
၄။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သီးသန္႔ အနည္းဆံုး ၂၀၀၀ စတုရန္းေပႏွင့္ မ်က္ႏွာစာ ေပ ၅၀

အမ်ားဆံုး ၈၀၀ ဂါလန္

(၄၀၀ ဂါလန္ x ၂ လံုး)
ေျမေအာက္သံကန္
၅။ ျမစ္ေခ်ာင္းေပါသည့္ေဒသ အနည္းဆံုး ၅၀၀၀ စတုန္ရန္းေပႏွင့္ မ်က္ႏွာစာ ေပ ၄၀

အမ်ားဆံုး ၂၅၀၀ ဂါလန္

(ဓါတ္ဆီ/ဒီဇယ္ဆီ)
သိုေလွာင္႐ံု (၁)႐ံုႏွင့္ (၁)႐ံု ေပ ၅၀၀ အကြာအေ၀း

ၾကာျမင့္ခ်ိန္

Rating/Testimonials

ဝန္ေဆာင္ခ
ေဖာင္မ်ား အခမဲ့ download ယူရန္


File Name Download
ေလွ်ာက္လႊာ Download