တရားပြဲ က်င္းပခြင့္ ေလွ်ာက္ထားၿခင္း

တရားပြဲ က်င္းပခြင့္ ေလွ်ာက္ထားၿခင္း

လိုအပ္ခ်က္

၁။ တရားပြဲ က်င္းပခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား 

 • ကာယကံရွင္/ သက္ဆိုင္ရာ ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ၊ ေဂါပကအဖြဲ႔မ်ား၏ ေလွ်ာက္လႊာ
 • သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္
 • သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္၏ ရဲ၊ မီးသတ္၊ စည္ပင္ ဌာနမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
 • ပြဲက်င္းပမည့္ ပြဲလံုၿခံဳေရးစီမံခ်က္
 • ေလွ်ာက္ထားေသာ တည္ေနရာျပ ေျမပံုၾကမ္း
 • က်င္းပမည့္ေနရာတြင္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္
 • ေလွ်ာက္ထားေသာ တာဝန္ခံ (သို႕မဟုတ္) ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ၏ ဝန္ခံကတိ 
 •  ရပ္ကြက္ သံဃာနာယက အဖြဲ႕၊ ျမိဳ႕နယ္ သံဃာနာယက အဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ 
 •  ေဟာၾကားမည့္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ေထရုပတၱိအက်ဥ္း (ဓမၼာစရိယ ေအာင္ျမင္သူ/ နယ္လွည့္ ဓမၼကထိက၊ ဂုဏ္အဂၤါ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္ရမည္) 
 • တရားေဟာဆရာေတာ္သည္ တရားေဟာေျပာခြင့္႐ွိေၾကာင္း သာသနာေရးဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္
 •  ျမိဳ႕နယ္ သာသနာေရးမွဴး ၊ ခရိုင္သာသနာေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ 

 

၂။ တရားပြဲ ခြင့္ျပဳရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ ေဒသႏၱရ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား 

 • ပြဲက်င္းပမည့္ တည္ေနရာျပေျမပံုၾကမ္း (ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈ ရွိ/ မရွိ သိရွိႏုိင္ရန္)
 • သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ေထာက္ခံခ်က္ ( လိုအပ္ပါက )
 • သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဌာနပိုင္အေဆာက္အဦး/ ကြင္း ခြင့္ၿပဳခ်က္ (လိုအပ္ပါက)
 • ပြဲမိန္႔ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မွ ခရိုင္သို႔ ရက္သတၱပတ္(၂)ပတ္ ၾကိဳတင္တင္ၿပရန္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁။ ဘာသာေရး/ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ/အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကို က်င္းပေရးအဖြဲ႕တာ၀န္ခံမွ တိက်စြာလိုက္နာရန္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္/ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး အဆင့္ဆင့္မွ ၾကပ္မတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္-

   (က) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိဘဲ ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းစြာက်င္းပရန္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ မ်ားမွ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း၊ တက္ေရာက္ေဟာေျပာျခင္း မရွိေစရ။

   (ခ) က်င္းပသည့္အေၾကာင္းအရာအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးမွသာ က်င္းပခြင့္ရွိ သည္။

   (ဂ) ေလာင္းကစား၀ိုင္း၊ အရက္၊ ဘီယာဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ။

   (ဃ) အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ အသံခ်ဲ႕စက္၊ ေဆာင္းေဘာက္စ္မ်ားကို  လိုအပ္သည္ထက္ က်ယ္ေလာင္စြာ ဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳရ။

   (င) လမ္းပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း မျဖစ္ေစရ၊ လမ္းပိတ္၍ က်င္းပျခင္းမျပဳရ။

   (စ) ဆူပူခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား၊ မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

   (ဆ) သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕ထံ ေလွ်ာက္ထားၿပီး သံဃာေတာ္မ်ားစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

   (ဇ) ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္အသီးသီး၏ အထိမ္းအမွတ္ ဘာသာေရးပြဲမ်ားတြင္ တရားပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရာတြင္ တရားေဟာၾကားမႈ အသံသြင္းျခင္း၊ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူေစရန္။

   (စ်) ဗီဒီယိုမွတ္တမ္း ႐ိုက္ကူးလိုပါက ဗီဒီယိုကင္မရာပိုင္ရွင္ျဖစ္သူကို တရားမ၀င္အေခြ ျဖန္႔ခ်ီမႈမျဖစ္ေစေရး တာ၀န္ယူမည့္အေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ၀န္ခံကတိရယူ ထားရန္။

   (ည) ဗီဒီယိုေခြ၊ အသံသြင္းတိပ္ေခြမ်ားအား မွတ္တမ္းမွအပ ျပင္ပသုိ႔ျဖန္႔ခ်ီလိုပါက ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း၊ ဗီဒီယိုဆင္ဆာအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ျဖန္႔ခ်ီေရးကတိ၀န္ခံခ်က္ ရယူထားရန္။

   (ဋ) မီးေဘးလံုျခံဳေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

   (ဌ) ဇာတ္ပြဲ၊ State Show၊ ေစ်းပြဲေတာ္မ်ားတြင္ Fashion Show, Dancer Show မ်ား ပါ၀င္ကျပျခင္း မျပဳရ။

   (ဍ) ပြဲက်င္းပစဥ္ႏွင့္ပြဲက်င္းပၿပီးစီးပါက ပြဲခင္းႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေစေရးအတြက္ အမႈိက္ႏွင့္စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားအား ပြဲက်င္းပသူမွ တာ၀န္ခံရွင္းလင္းရမည္။

   (ဎ) မီး႐ွဴးမီးပန္းပစ္ေဖာက္ျခင္း၊ ေဗ်ာက္အိုးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို လံုး၀ခြင့္မျပဳပါ။

၂။  လံုျခံဳေရးစီမံခ်က္ႏွင့္အညီ လံုျခံဳေရး အထူးဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။

၃။  အထူးသျဖင့္ ေတးဂီတပြဲ၊ စင္တင္ပြဲႏွင့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ျပပြဲမ်ားတြင္ သ႐ုပ္ပ်က္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ရွိ/ မရွိ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕အား တာ၀န္ေပး၍ ပြဲစဥ္အစအဆံုး ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါက ဗီဒီယိုျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ ထူးျခားမႈရွိပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သုိ႔ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တင္ျပရမည္။

၄။  စည္ကမ္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ေဖာက္ဖ်က္ပါက က်င္းပေနေသာပြဲအား ခ်က္ခ်င္းပိတ္သိမ္း၍ က်င္းပေရး တာ၀န္ခံအား စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူရမည္ ျဖစ္သည္။

ၾကာျမင့္ခ်ိန္

Rating/Testimonials

(1) ေယာက္အား ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္ခ
Download Form မရွိေသးပါ။